Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
   
 2. Smart Visie: de eenmanszaak Smart Visie, alsmede door hem ingeschakelde derde(n) ten behoeve van de Overeenkomst. De eenmanszaak wordt gevoerd door de heer J.C. A. Scheer.
   
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Smart Visie een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
   
 4. Partijen: Smart Visie en Opdrachtgever gezamenlijk.
   
 5. Offerte/aanbod: ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Smart Visie om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
   
 6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst of opdracht, waarmee Smart Visie zich tegenover Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van administratieve dienstverlening, belastingadvies en –aangiftes, bedrijfskundig en beleidskundig advies, reorganisaties, controlling, interim opdrachten waaronder managementopdrachten, projectleiding, trainingen (vaktechniek en Exact Online) en diensten op het gebied van het softwarepakket Exact Online.
   
 7. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.
   
 8. Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan Smart Visie ter beschikking gestelde informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Smart Visie vervaardigde en verzamelde gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Overeenkomst. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (ont)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebrachte bij derden.
   
 9. Training: verzamelnaam voor de trainingen en workshops die door Smart Visie worden gegeven en/of ontwikkeld.
   
 10. Materialen: al hetgeen door Smart Visie in het kader van de Overeenkomst is ontwikkeld, waaronder doch niet uitsluitend teksten, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, verslagen, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes, systemen, werkwijzen, technieken, cursusmateriaal en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de Diensten die Smart Visie aan Opdrachtgever levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
   
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Smart Visie derden worden ingeschakeld.
   
 3. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
   
 4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of bedingen van Opdrachtgever is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden en/of bedingen schriftelijk en uitdrukkelijk door Smart Visie zijn aanvaard.
   
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
   
 6. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Smart Visie worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
   
 7. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3: OFFERTES

 1. Alle Offertes en aanbiedingen van Smart Visie zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
   
 2. Indien in de Offerte geen termijn is genoemd, is de Offerte 30 dagen geldig.
   
 3. De Offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.
   
 4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Smart Visie is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Smart Visie is verstrekt. Smart Visie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
   
 5. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties, welke Smart Visie verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten en dergelijke, binden Smart Visie niet.
   
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
   
 7. Smart Visie behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende Offerte of opdrachtbevestiging door Smart Visie is ontvangen en geaccepteerd, dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het moment dat Smart Visie tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan.
   
 2. Opdrachtgever is verplicht om de Offerte of opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de Offerte of opdrachtbevestiging van Smart Visie naar het oordeel van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
   
 3. De door Partijen getekende Offerte of opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
   
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smart Visie niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
   
 5. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever – op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Smart Visie daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smart Visie anders aangeeft.

ARTIKEL 5: GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Smart Visie naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Overeenkomst in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Smart Visie te stellen. Smart Visie bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
   
 2. Opdrachtgever vrijwaart Smart Visie voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
   
 3. In geval van elektronische verzending van informatie  waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages –  van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Smart Visie aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
   
 4. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Smart Visie de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

ARTIKEL 6: WIJZIGING OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dien Overeenkomstig aan.
   
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden.
   
 3. Indien aanpassing van de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van Opdrachtgever en/of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan mag Smart Visie het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Overeenkomst in rekening brengen.
   
 4. Behoudens nadrukkelijke instemming door Smart Visie en de bepalingen zoals vermeld in artikel 16 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen. Een verzoek tot annulering dan wel beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door Opdrachtgever. Smart Visie weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden, mits door Opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van gederfde inkomsten.

ARTIKEL 7: WIJZE VAN UITVOERING

 1. Smart Visie spant zich ervoor in om haar werkzaamheden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten, met inachtneming van toepasselijk wet en regelgeving en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Smart Visie kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
   
 2. Smart Visie heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
   
 3. Smart Visie is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Smart Visie zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever en de in alle redelijkheid en tijdig door Opdrachtgever aangegeven aanwijzingen ter zake de Overeenkomst, in acht. Smart Visie informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
   
 4. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en om Smart Visie inzage te geven in alle informatie die Smart Visie nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Smart Visie ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Smart Visie is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie.
   
 5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Smart Visie is verstrekt, heeft Smart Visie het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
   
 6. Partijen voeren gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
   
 7. Indien en voor zover dit, naar de mening van Smart Visie, van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Smart Visie het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Smart Visie worden ingeschakeld. Smart Visie zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitvoering van de Overeenkomst desgevraagd werkruimte en werkfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen.
   
 9. Als Smart Visie, medewerkers en/of derden die door Smart Visie op Opdrachtgever zijn ingeschakeld in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht/verrichten, dan garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBOnormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Smart Visie, medewerkers en/of derden die door Smart Visie op Opdrachtgever zijn ingeschakeld in het kader van de Overeenkomst in dat geval wordt/worden voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Smart Visie noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende backup, veiligheid en viruscontrole procedures. Smart Visie zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Smart Visie van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
   
 10. Indien Smart Visie, door medewerkers en/of derden die door Smart Visie of Opdrachtgever zijn ingeschakeld, in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever en/of op een door Opdrachtgever aangewezen andere locatie, dan draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Smart Visie en/of door Opdrachtgever ingeschakelde medewerkers en/of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
   
 11. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald.
   
 12. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt Smart Visie slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever. Smart Visie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
   
 13. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Smart Visie de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   
 14. Smart Visie houdt ter zake van de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin onder meer kopieën van revelante stukken, welk dossier eigendom is van Smart Visie.
   
 15. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring en/of korting en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

ARTIKEL 8: HONORARIUM EN KOSTEN

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders wordt vermeld.
   
 2. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Smart Visie geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Smart Visie worden geheven dan wel door derden ten laste van Smart Visie worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór het verrichten van de werkzaamheden wijzigen, heeft Smart Visie het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
   
 3. Smart Visie heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een consultancyfee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom, of enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
   
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook kosten die Smart Visie voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt voor vergoeding in aanmerking, zoals bureaukosten, waaronder begrepen kopieerkosten, portokosten en telefoonkosten, en reis en verblijfkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
   
 5. Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is dat Smart Visie reiskosten maakt, of verblijfkosten in lokaliteiten die niet aan Opdrachtgever toebehoren of die niet door Opdrachtgever zijn gehuurd, komen deze kosten geheel ten laste van Opdrachtgever en dienen deze kosten rechtstreeks door Opdrachtgever aan de betreffende crediteur te worden voldaan. Voordat deze kosten worden gemaakt zal Smart Visie aan Opdrachtgever inzicht geven in de hoogte van de betreffende kosten.
   
 6. De kosten van derden die Smart Visie ten behoeve van de Overeenkomst dient te maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend. De inzet van derden wordt tussen Partijen in onderling overleg afgestemd.
   
 7. Eventueel onvoorziene (extra) uitgaven worden uitsluitend na overleg met Opdrachtgever gedaan en bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.
   
 8. In geval van een Overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is Smart Visie gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
   
 9. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Smart Visie kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen als bedoeld in het voorgaande lid, is Opdrachtgever gerechtigd om binnen 7 dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden, echter hij is in dat geval gehouden tot een redelijke vergoeding van de gemaakte kosten dan wel het reeds gepresteerde.
   
 10. Indien Smart Visie door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of door een gewijzigde, hetzij onjuiste Overeenkomst, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is om meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door Smart Visie gehanteerde tarieven. Smart Visie zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of indien de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
   
 11. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Smart Visie kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Smart Visie zal deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken.
   
 12. Indien Smart Visie een uurtarief hanteert, verplicht Smart Visie zich om een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.
   
 13. De door Opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde Overeenkomst.

ARTIKEL 9: FACTURERING EN BETALING

 1. Smart Visie is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
   
 2. Smart Visie draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever mag Smart Visie het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
   
 3. Opdrachtgever verklaart zich bij de totstandkoming van de Overeenkomst met Smart Visie nadrukkelijk akkoord met facturering via email.
   
 4. Opdrachtgever dient facturen van Smart Visie binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Afwijkingen van de betalingstermijn zijn slechts mogelijk indien dat schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op de door Smart Visie aangegeven bankrekening. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur zoals door hem is verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval de desbetreffende wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot aan de datum van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een volledige maand.
   
 5. In geval van een meerdaagse training is Opdrachtgever, na definitieve bevestiging van aanmelding voor een training, 30% van de totale som verschuldigd. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur en dient deze factuur uiterlijk één week voor de (start)datum van de training te betalen. Het restantbedrag dient binnen 14 dagen na de (start)datum van de training te worden voldaan. Voor betaling gelden verder de voorwaarden zoals vermeld in dit artikel.
   
 6. De kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie wegens verzuim van betaling bedragen elke keer € 40, en komen voor rekening van Opdrachtgever. Kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen, worden Overeenkomstig de dan geldende wet en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum.
   
 7. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Smart Visie de vordering uit handen geven, in welk geval alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Smart Visie om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden Overeenkomstig de dan geldende wet en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
   
 8. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan Smart Visie de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
   
 9. Smart Visie heeft het recht om, alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Smart Visie aannemelijk is dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen dan wel een dergelijk handelwijze volgens Smart Visie wenselijk is.
   
 10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur.
   
 11. In geval van liquidatie of staking, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever of Opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest, dan zijn de vorderingen van Smart Visie op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
   
 12. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande bedragen.

ARTIKEL 10: KLACHTEN/RECLAMES

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over het bedrag van de factuur, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Smart Visie.
   
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smart Visie in staat is om adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
   
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Smart Visie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Smart Visie slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
   
 4. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

 1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door Smart Visie houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Smart Visie rusten.
   
 2. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde informatie en/of materialen, waaronder maar niet beperkt tot apparatuur, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Smart Visie.
   
 3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Smart Visie daartoe bevoegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd.
   
 5. Het is Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Visie, niet toegestaan om gegevens en/of materialen te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, ingrijpend te wijzigen, dan wel op enigerlei wijze aan derden buiten de eigen organisatie van Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
   
 6. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Smart Visie tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en/of materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12: NIETOVERNAME BEDING

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 2 jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg met Smart Visie heeft plaatsgehad, werknemers of voormalig werknemers van Smart Visie of door Smart Visie ingeschakelde derden, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, hetzij om niet, hetzij tegen betaling, voor zich te laten werken.
   
 2. Bij overtreding door Opdrachtgever van het in het voorgaande lid bepaalde, verbeurt Opdrachtgever aan Smart Visie een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000, te vermeerderen met € 500, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan Smart Visie van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien de schade meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen en onverminderd het recht van Smart Visie om nakoming van dit beding en stopzetting van de overtreding(en) te vorderen. Overtreding zal voor Smart Visie een zwaarwegende reden vormen om tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan, zonder verplichting tot het vergoeden van enige schade aan Opdrachtgever.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien Smart Visie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
   
 2. Smart Visie is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
   
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
    
  • De redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Smart Visie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Smart Visie kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
    
  • De redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
 4. Smart Visie is nooit aansprakelijk voor:
   
  • Schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Smart Visie is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie of schade die anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
    
  • Bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten van door Smart Visie ingeschakelde derden (medewerkers van Smart Visie daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Smart Visie verbonden organisatie;
    
  • Bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte, bedrijfs of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie
    
  • Schade die ontstaat bij Opdrachtgever als gevolg van het voldoen door Smart Visie aan voor Smart Visie geldende wet en regelgeving.
 5. De in het vierde lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van Smart Visie gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Smart Visie.
   
 6. Elke aansprakelijkheid van Smart Visie is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door Smart Visie gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
   
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Smart Visie in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Smart Visie in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade, van Opdrachtgever heeft ontvangen.
   
 8. Het bedrag waarvoor Smart Visie in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Opdrachtgever is verzekerd.
   
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Smart Visie.
   
 10. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Smart Visie geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
   
 11. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Smart Visie heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
   
 12. Enig recht op schadevergoeding vervalt 3 maanden na het moment, waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit recht. Voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen geldt de afwijkende maximale termijn van één jaar. Indien Opdrachtgever nooit over geleden schade dan wel gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt Opdrachtgever niet voor schadevergoeding in aanmerking.
    
 13. Voor iedere door Smart Visie aangegane Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Smart Visie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
   
 14. Het bepaalde in de leden 1 t/m 13 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Smart Visie ten opzichte van Opdrachtgever.

ARTIKEL 14:  NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

 1. Alle situaties van overmacht aan de zijde van Smart Visie ontslaan Smart Visie van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smart Visie geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Smart Visie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
   
 2. Indien Smart Visie door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is Smart Visie gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
   
 3. Als niet toerekenbare tekortkoming gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Smart Visie afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Smart Visie zijn ingeschakeld.
   
 4. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhangt van door Opdrachtgever ingeschakelde derden en indien deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, dan is Smart Visie gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Smart Visie kan worden gevergd. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
   
 5. Indien één der Partijen niet aan haar/zijn verplichtingen kan voldoen of verwacht hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
   
 6. Indien Smart Visie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Smart Visie gerechtigd om het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 15: VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Smart Visie of door Smart Visie ingeschakelde derden voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is, onverlet de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
   
 2. Opdrachtgever vrijwaart Smart Visie voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
   
 3. Indien Smart Visie op grond van het in dit artikel bepaalde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Smart Visie zowel in als buiten rechte bij te staan en onmiddellijk alles te doen wat in dit geval van hem verwacht mag worden.

ARTIKEL 16: DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij de Offerte.
   
 2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de door Opdrachtgever bij de Overeenkomst betrokken derden.
   
 3. Smart Visie zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning uit te voeren.
   
 4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van drie kalendermaanden, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
   
 5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst door Smart Visie verrichte werkzaamheden volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan Smart Visie te voldoen.
   
 6. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij:
   
  • Een verzoek tot faillissement is ingediend;
    
  • Surseance van betaling is aangevraagd;
    
  • Liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft;
    
  • Op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of
    
  • De andere partij anderszins het vrije beheer over haar/zijn vermogen verliest.
 7. Smart Visie is in geval van ontbinding van de Overeenkomst tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
   
 8. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient iedere partij alle in haar/zijn bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, onmiddellijk aan die andere partij ter hand te stellen.

ARTIKEL 17: ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN JAARSTUKKEN

 1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Smart Visie door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloudtoepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen Partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, emails (met inbegrip van emails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Overeenkomst betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen
   
 2. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van nietaflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Smart Visie daarvan maakt in haar contacten met derden.
   
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Smart Visie geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
   
 4. Zowel Opdrachtgever als Smart Visie zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
   
 5. De datauittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
   
 6. Het bepaalde in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden is dien Overeenkomstig toepassing.

ARTIKEL 18: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Verwerking van persoonsgegevens door Smart Visie vindt plaats conform de toepasselijke wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Smart Visie zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens informeren over het vertrouwelijke karakter ervan.
   
 2. Smart Visie beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Smart Visie tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.
   
 3. Smart Visie treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Smart Visie zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Smart Visie vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

ARTIKEL 19: ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING

 1. Smart Visie betracht bij het gebruik van alle informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid.
   
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op Smart Visie een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien Smart Visie door Opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht is ontheven.
   
 3. Opdrachtgever zal een geheimhoudingsplicht zoals vermeld in het tweede lid van dit artikel opleggen aan zijn medewerkers en/of aan derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
   
 4. Opdrachtgever is ermee bekend dat Smart Visie in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet of regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Smart Visie:
   
  • In wet en (Beroeps) regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
    
  • In bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
    
  • Verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
 5. Smart Visie is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijke oordeel van belang kunnen zijn.
   
 6. Smart Visie behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 20: OPSCHORTINGSRECHT

 1. Smart Visie is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
   
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Smart Visie hebben ondergaan.

ARTIKEL 21: VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook ten opzichte van Smart Visie in verband met het verrichten van werkzaamheden door Smart Visie, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 22: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan aan Smart Visie wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Smart Visie, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
   
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Smart Visie gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Visie.
   
 3. Smart Visie is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en plichten, voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen aan derden, met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
   
 4. In geval van overdracht van (een gedeelte van) de onderneming van Opdrachtgever in de zin van artikel 7:662 BW of indien Opdrachtgever een fusie aangaat met een andere onderneming, is Opdrachtgever verplicht om aan de overnemende of fuserende partij mee te delen dat hij contractuele verplichtingen is aangegaan met Smart Visie met een postcontractueel karakter. De postcontractuele verplichting tussen Partijen is als volgt: Opdrachtgever dient in het geval als in dit lid omschreven er zorg voor te dragen dat alle rechten en plichten uit de tussen Smart Visie en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst overgaan op de overnemende of fuserende partij, tenzij Smart Visie afziet van haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze postcontractuele bepaling.
   
 5. Bepalingen in de Overeenkomst die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van krachten dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen artikelen 8, 9, 11, 12, 13 en 25 van de Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 23: STRIJDIGE CLAUSULES

Indien deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

ARTIKEL 24: NEDERLANDSE TEKST BINDEND

Indien van deze Algemene voorwaarden in een buitenlandse taal gestelde versies zijn of worden opgemaakt zal steeds, in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie daarvan beslissend zijn.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

 1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 108 Rv zullen alle geschillen tussen Partijen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, dan wel de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van Smart Visie.
   
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Smart Visie kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 15 juni 2020.